sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Obec J O V S A

Jovsa č. 73, 072 32    okr. Michalovce

Č. j.:  404/2016                                                                                                         V Jovse, dňa 25.01.2017

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Dňa 14.12.2016 podal Ing. Andrej Rybnický, Ul. Tomášika 2948/6, 071 010 Michalovce,  v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 kusov smrekov a to:

- 1 ks o obvode kmeňa  98 cm,

- 1 ks obvode kmeňa  117 cm

obvod kmeňa  meraný vo výške 130 cm,  na pozemku C KN  č. 535/1 v intraviláne v k.ú. Jovsa, ktorý je v jeho vlastníctve (LV č.117).

Dôvod: Stromy sú značne prestárle a choré.

  Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Jovsa, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

dňa 9. februára (štvrtok) 2016 o 10:00 hod.,

so stretnutím pozvaných na obecnom úrade, Jovsa č. 73

Do podkladov je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom  úrade v Jovse, v úradných hodinách v pondelok až piatok a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní.

Zároveň v súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (E-mailova adresa: jovsa@jovsa.sk ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.

Orgán ochrany prírody sa týmto upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa:          26.1.2017

Zverejnené dňa:                                 26.1.2017

               

                                                                                                                               Mgr. Ľubica čornejová

                                                                                                                                        Starostka obce

Pozývajú sa:

1.       Ing.Andrej Rybnický Tomášika 2948/6, 071 01 Michalovce

2.       Obec Jovsa,  Jovsa č. 73, 072 32  okr. Michalovce

3.       do spisu